қазақша · русский · english
 
 
 


Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Академиялық саясаты-2022

 

Пән бойынша емтихан жұмысын бағалау шкаласы

 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары №595, 30.10.2018 ж.

52. Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша білім алушы А, А- «өте жақсы», В-, В, В+, С+ «жақсы» деген бағаға емтихандарды тапсырса және үлгерімінің орташа балы (GPA) 3,5-тен төмен емес болса, сондай-ақ кешенді емтихан немесе дипломдық жұмысты (жобаны) А, А- «өте жақсы» бағаларымен тапсырған жағдайда, үздік диплом беріледі (оқытудың қосымша түрлері бойынша бағаларды ескермегенде).