қазақша · русский · english
 
 
 

Магистранттардың ғылыми тағылымдамасы

Ғылыми тағылымдама ғылыми ұйымдарда және тиісті салалардағы немесе қызмет салаларындағы ұйымдарда университет пен тағылымдаманың ұйым-базасы арасында жасалған келісім негізінде, сондай-ақ жеке шақырту негізінде жүзеге асырылады.

 

Магистрант үшін ғылыми тағылымдаманың ұзақтығы 10 күннен аспайды. Магистранттың ғылыми тағылымдамаға жіберілуі университет ректорының бұйрығымен рәсімделеді.

 

Ғылыми тағылымдаманы тіркеу үшін магистрант халықаралық ынтымақтастық департаментіне тізім бойынша келесі құжаттарды тапсыруы қажет:
- ғылыми жетекшінің, кафедра меңгерушісінің, факультет деканының / институт директорының, бас бухгалтердің және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының басшысының келісілген визалары бар университет ректорының атына ғылыми тағылымдамадан өтуге өтініш;
- серіктес жоғары оқу орындарымен келісім / меморандумның көшірмесі;
- транскрипт (егер ғылыми дайындық шетелде жүргізілсе).

Ғылыми тағылымдаманы аяқтағаннан кейін бес күнтізбелік күн ішінде магистрант ғылыми тағылымдаманың нәтижелері туралы есепті (шетелдік ғылыми тағылымдама болған жағдайда, қазақ / орыс және ағылшын тілдерінде баяндама) төмендегі тізім бойынша ұсынуға міндетті:
1. Магистрант ғылыми тағылымдамадан өткен ұйымның ғылыми зерттеулері туралы ақпарат.
2. Ғылыми тағылымдама кезеңінде орындалған жұмыстың тізімі, сипаттамасы, мазмұны.

 

Ғылыми тағылымдама туралы есеп 2 данада құрастырылады: біреуі бітіруші бөлімге тапсырылады, екіншісі халықаралық ынтымақтастық департаментіне тіркеуге ұсынылады.

 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын магистранттың ғылыми тағылымдамадан өту шығындары магистрлерді дайындаудың мемлекеттік бағдарламасының қаражаты есебінен өтеледі. Келісім -шарт негізінде оқитын магистрант өз есебінен ғылыми тағылымдамадан өтеді.

 

Докторанттардың ғылыми тағылымдамасы

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 76 -тармағына сәйкес (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген) ғылыми ұйымдарда тағылымдамадан өту және (немесе) тиісті салалардың немесе қызмет салаларының ұйымдарында, оның ішінде шетелде».

 

Докторанттар, әдетте, шетелдік университетте немесе ғылыми орталықта шетелдік ғылыми кеңесшінің жұмыс орнында ғылыми тағылымдамадан өтеді, сонымен қатар Қазақстандық ғылыми ұйымдарда, тиісті салалардағы немесе қызмет салаларындағы ұйымдарда, және де Қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарында онлайн режимінде өтуі мүмкін.

 

Ғылыми тағылымдаманың негізін ғылыми кеңесші мен докторант диссертациялық зерттеудің бағытына сәйкес анықтайды, кафедра отырысында және де факультеттің Ғылыми кеңесінде қаралады және бекітіледі.

 

Ғылыми тағылымдаманы қаржыландыру ҚР Білім және ғылым министрлігі бөлген докторанттарды даярлауға арналған қаражат есебінен жүзеге асырылады.

 

Тәжірибеден өту үшін докторанттар төмендегі құжаттарды дайындауы керек:
1. Ректор атына жазылған өтініш;
2. Ұйымнан шақырту қағазы;
3. Жеке практиканың жоспары;
Тәжірибе аяқталғаннан кейін докторанттар өздерінің деканатына келесі құжаттарды ұсынады:
1. Сертификат немесе пікір;
2. Тағылымдаманың есебі;
3. Бухгалтерияға қаржылық есеп (Бас корпус, 214 кабинет).

 

 

3219