қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Сманова Ақмарал Смаилқызы

Сманова Ақмарал Смаилқызы

Сманова Акмарал Смаиловна

кандидат педагогических наук, старший преподаватель
1996 - 2000 Казахский государственный женский педагогический институт
Присвоена квалификация учитель труда и модельер швейных изделий
(диплом с отличием)
- 2012 г. Повышение квалификации. По теме: «Проектирование и созидание электронных учебных изданий в среде Macromedia Flash» в объеме 72 часов.
- 2012 г. Повышение квалификации. По теме: «Применение интерактивной методики обучения в ВУЗЕ» в объеме 36 часов.
- Сертификат за изучение начального курса китайского языка в КНР, г. Урумчи, Цинь-Зянский педагогический университет с 02.07.2012 по 29. 07. 2012 г.
- Сертификат за изучение курса китайского языка в КНР, г. Урумчи, Цинь-Зянский педагогический университет с 01.08.2013 по 30. 08. 2013 г.
- Сертификат за изучение курса английского языка (48 часов), КазНПУ им. Абая, г. Алматы, Ноябрь 2012- март 2013 г.
- 2000 - 2002 гг. учебный мастер учебно-производственном отделе
в КазГосЖенПИ;
- 2002-2003 гг. заведующей учебно-производственном отделе в КазГосЖенПИ;
- 2003-2007гг. Преподаватель в кафедре «Профессиональное образование и труд».
С сентября 2007 года по настоящее время - преподаватель кафедры Дизайн института Искусств, культуры и спорта КазНПУ им. Абая.
Ведение специальных дисциплин:
Композиция, Цветоведение, История костюма, Композиция костюма, Основы моделирование форм, Графика и моделирование, Тектоника, Основы росписи и декора ткани, Профессиональные компьютерные программы, Инженерная графика, Шрифт и реклама, Проектирование объектов профильного дизайна, История и теория дизайна.
автор нескольких научных статьей, учебников и учебных пособий.

 


Научные труды и публикации:
1 Сманова А.С. Оқу-өндірістік тігін шеберханасында студенттерді кәсіби шыңдау. // Жеңіл өнеркәсіп және білім беру саласындағы жаңа техникалар мен технологиялар проблемасы: I халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2002. -Б.216-220.
2 Сманова А.С., Сайдаева М.С. Киім үлгілеуге студенттерді даярлау ерекшеліктері. //Мәдениет-Өнер-Білім:тенденциялары және преспективалар: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.-Алматы, 2002. -Б.343-347.
3 Сманова А.С., Шагирова К.А. Қазіргі таңдағы еңбек пәнінің маңызы мен қажеттілігін қоғам талабына лайық ұйымдастыру. //Қазақстан Республикасында Білім жүйесін модерндеудің теориялық-әдіснамалық негізі: Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. -Алматы, 2002. -Б.102-105.
4 Сманова А.С. Студенттерге ою-өрнек кешені пәнін оқытуда тіл мен өнерді қатар дамытудың кейбір мәселелері. //Қазақстан Республикасында білімнің даму тарихы мен қазіргі тенденциялары: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2005. -Б.239-242.
5 Сманова А.С. Жаңаша ұлттық киімдерді үлгілеу. /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты. Хабаршы, «Экономика және білімдегі сервис» сериясы. -Алматы, 2006. № 3. -Б.62-66.
6 Сманова А.С. Арнайы сурет және ою-өрнек көшені. Типтік бағдарлама. - Шымкент, 2006. -24 б.
7 Сманова А.С. Конструкция технология даярлау негіздері. Типтік бағдарлама. - Шымкент, 2006. -20 б.
8 Сманова А.С., Асқарова Ж.А. Кәсіптік білім берудегі мұғалімнің практикалық даярлығын қалыптастыру. //Совершенствование образовательного процесса: ведущая роль преподователя вуза: Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің материалдар жинағы. -Алматы, 2007. -Б. 48-55.
9 Сманова А.С. Кәсіптік білім мамандарының еңбекке деген патриоттық сезімдерін жетілдіру. //Этносаралық өзара қатынастар-еуразияшылдық идеяларды дамытудың кепілі: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Шымкент, 2007. -Б.126-129.
10 Сманова А.С. Кәсіптік білім мамандарының кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру. /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты. Хабаршы, «Экономика және білімдегі сервис» сериясы. -Алматы, 2007. № 3. -Б.78-81.
11 Сманова А.С. Мектептегі технология пәнінде жаңа әдістерді қолдану (тезис) /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты. Хабаршы, «Экономика және білімдегі сервис» сериясы. -Алматы, 2007. № 3. -Б. 76-78.
12 Сманова А.С. Тасмоншақ өнерін меңгерту арқылы оқушыларды еңбекке үйретіп, эстетикалық сезімдерін жетілдіру. /Еңбекке үйрету.№7-8. -Алматы, 2007. -Б.22-25.
13 Сманова А.С. Өндірістік іс-тәжірибені жүйелі ұйымдастыру. /Бастауыш мектеп. № 12. -Алматы, 2007. -Б. 55-56.
14 Сманова А.С. Болашақ технология пәні мұғалімдерін тігін ісіне еңбекке баулу арқылы үйрету. /Ұлт тағлымы. № 4 (1) /2007. -Б. 212-215.
15 Сманова А.С. Материалмен жұмыс пәнін оқытуда киім үлгілеуге студенттер іскерлігін қалыптастыру. /Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Хабаршы, «Көркемөнерден білім беру: өнер-теориясы-әдістемесі» сериясы. № 4(13). -Алматы, 2007. -Б. 64-68.
16 Сманова А.С., Рахметова Н.Б., Ахметова Г.Н. Жоғары оқу орнының «Киім дизайны» мамандығының студенттеріне дипломдық жобаға (жұмысқа) арналған (әдістемелік нұсқау) -Алматы, 2007-46 б.
17 Сманова А.С. Шеберхана сабақтарында студенттерді еңбекке баулу. //Педагогикалық кадрларды даярлаудың сапасын арттырудағы инновациялық технология мәселелері және даму ерекшеліктері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2008. -Б. 521-525.
18 Сманова А.С., Л.К. Керімов. Ұлттық киімдер: кеше, бүгін, ертең. /Қазақстан мектебі. № 3. -Алматы, 2010. -Б. 54-56.
19 Сманова А.С. Киім жобалау арқылы студенттердің танымдық қызығушылығын дамыту. // Қазіргі кезеңдегі қоғамның этномәдени үдерістер жағдайындағы эстетикалық және көркемдік білім берудің өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция материалдары. -Алматы, 2011. -Б. 218-220.
20 Сманова А.С. Өстемиров К, Қалназаров Б, Рахметова Н, Адамқұлов Н. Еңбекке баулу. Жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған оқулық. «Атамұра» -Алматы, 2011. - 130 б.
21 Сманова А.С. Студенттердің ұлттық киім үлгісін әзірлеу арқылы еңбекке қызығушылығын қалыптастыру. Абай атындағы ҚазҰПУ-де орындалған: кандидаттық диссертация авторефераты. Мамандығы 13.00.01 Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика. -Алматы,2010. -24 б.
22. Сманова А.С. Ұлттық киім үлгісін әзірлеу ерекшеліктері. // Вестник. Серия «Художественное образование: искусство - теория - методика». - Алматы: КазНПУ им. Абая. - №3 (28), 2011. - С. 12-16.

 


← Кері оралу