қазақша · русский · english
 
 
 
 Ishpekbayev Zhanatbek Yeshenkozhayevich
Head of the Rector`s Office
Candidate of political science, professor
Dostyk av. 13
 293-80-43
zh.ishpekbaev@abaiuniversity.edu.kz

 Bekbenbetova Kazyna Asanovna
Deputy Head of the Rector`s Office

Dostyk ave.13
k.bekbenbetova@abaiuniversity.edu.kz